Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Grondwaterzuivering

Het probleem
Op veel plaatsen in Nederland blijkt het grondwater verontreinigd te zijn met diverse stoffen. Onder invloed van grondwaterstromingen is het verontreinigde grondwater soms ver van de oorspronkelijke bron en tot grote diepte aanwezig. Met het toepassen van bronbemaling voor diverse doeleinden kan het voorkomen dat het grondwater verontreinigt is.

De oplossing
Om de bron (of een gedeelte) van de verontreiniging weg te nemen, dient het grondwater te worden opgepompt. Dit kan door middel van horizontale en/of verticale filters, waarop boven de grond een vacuümpomp wordt aangesloten of onderin de onttrekkingsbron een onderwaterpomp wordt aangebracht. Het opgepompte water dient te worden gereinigd, waarna het kan worden geloosd op het oppervlaktewater, rioolstelsel of geïnfiltreerd in de bodem. Het water dient te worden gereinigd tot het voldoet aan de door de water-ontvangende of -controlerende instantie gestelde eisen. Het onttrekken van water kan worden gestopt als blijkt dat het grondwater geen gevaar meer oplevert voor de volksgezondheid en het milieu of als de werkzaamheden gereed zijn en de bemalingen niet meer van toepassing zijn.

Grondwaterreinigingstechnieken 

In het Nederlandse grondwater is ijzer (Ferro) aanwezig. Bij het oppompen komt dit ijzer met zuurstof in contact en het ijzer zal worden omgezet in ijzeroxide (Ferri). De ijzeroxide vlokt dan uit (roest). Deze ijzerroestvlokken verstoren in belangrijke mate de mogelijkheden om het grondwater te reinigen. Bij een hoge ijzerconcentratie kan hierdoor het hele reinigingssysteem worden uitgeschakeld en bestaat het risico van verstopping van de installatie. Om toch voldoende zekerheid te hebben over het functioneren van de installatie op de locatie, wordt deze door andere aannemers vaak uitgebreid met een zandfilter, inclusief de bijbehorende bassins. Door deze uitbreiding gaan de kosten bijna altijd sterk omhoog.

Wij hebben diverse systemen ontwikkeld, dat bijna elke ijzerconcentratie kan verwerken. Bij gebruik van deze methode is het water na de reiniging vaak geschikt voor lozing en/of infiltratie. 

Ook andere technieken, zoals actief kool, beluchters, striptorens met luchtbehandeling, afscheiders en (permanente) zandfilters, maar ook biologische zuiveringstechnieken kunnen door ons worden toegepast.

In situ bodemsanering 

Om grootschalige ontgravingen te vermijden en daarmee stagnatie te voorkomen of omdat de verontreiniging is geconstateerd op een plek waar ontgraven onmogelijk of uiterst moeilijk uitvoerbaar is, worden tegenwoordig in situ technieken toegepast. Hierbij worden verontreinigingen in zowel de grond als in het grondwater ter plekke afgebroken. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn met bijvoorbeeld het aanbrengen van horizontale en/of verticale wateronttrekkingsfilters, dan wel infiltratie- of injectiefilters. Het onttrokken water kan worden gezuiverd met behulp van verschillende technieken, zoals reeds is omschreven. 

Registratie en besturing

Diverse ingezette reinigingsinstallaties zijn voorzien van een elektronisch besturingssysteem. Tevens kunnen installaties door ons worden voorzien van een beveiligingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de installatie niet over kan stromen. Bij calamiteiten schakelt de installatie zichzelf automatisch uit en geeft een alarmeringssignaal telefonisch door.

Bemonstering grondwater

De water-ontvangende of -controlerende, wil steeds vaker weten wat de kwaliteit is van het opgepompte water. Het opgepompte water dient te worden bemonsterd en geanalyseerd, waarna het kan worden geloosd op het oppervlaktewater, rioolstelsel of geïnfiltreerd in de bodem. Wij kunnen het water bemonsteren en laten analyseren door een Sterlab. Bemonstering en analyse geschied volgens de eisen die door de water-ontvangende of -controlerende instantie worden gestelde.