Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Grondwatermonitoring

Door middel van bronbemaling wordt de grondwaterstand verlaagd. Om deze verlagingen te kunnen meten kan men gebruikmaken van peilbuizen. Deze peilbuizen worden op diverse plaatsen in en rondom (in de omgeving) de bronbemaling geplaatst. De waterstand kunnen op diverse manieren worden gemeten. Enkele meet methoden zijn:

Handmatige grondwatermonitoring door middel van een Peillint

Men gaat naar de peilbuis en schroeft de dop van de peilbuis open.  Daarna laat u het peillint in de peilbuis naar beneden zakken en bij het horen van een geluidssignaal stopt u. U kunt nu op het peillint aflezen hoe diep het grondwater in de peilbuis staat. 

Een nadeel aan een peillint kan zijn, dat u bij meerdere metingen per dag, u elke keer de bovenstaande actie dient uit te voeren. Als u de grondwaterstand ten opzichte van NAP wilt hebben dient u dit nog wel te berekenen.

Automatisch door middel van grondwater dataloggers (Divers)

Na het plaatsen van de peilbuizen wordt in elke peilbuis een datalogger geplaatst. Een datalogger is een klein apparaat dat de waterdruk meet in de peilbuis. Deze datalogger hangt aan een kabel op een afgestelde diepte (onder water). De datalogger kan zo worden ingesteld dat elke minuut, uur of dag een meting wordt gedaan afhankelijk van de gestelde eisen door bevoegd gezag (gemeente, provincie of opdrachtgever).

De metingen van de grondwaterstanden slaat de datalogger op. Men kan deze gegevens uitlezen door middel van een speciaal uitlees apparaat. Het uitlezen van de dataloggers kan op elk gewenst moment gebeuren. Na het uitlezen van de datalogger worden dan de gegevens uit de datalogger omgezet (met behulp van een computer) naar grondwaterhoogtes ten opzichte bovenkant peilbuis of NAP (mits de bovenkant van de peilbuis is ingemeten ten opzichte NAP). De omgezette gegevens worden naar de opdrachtgever gestuurd in de vorm van een grafiek of in een Excel-bestand.

Online dataloggers

De metingen van de grondwaterstanden worden door de datalogger verzonden naar onze server. De datalogger kan zo worden ingesteld dat elke minuut, uur of dag een meting wordt gedaan afhankelijk van de gestelde eisen door bevoegd gezag (gemeente, provincie of opdrachtgever). Deze server zet de gegevens beschikbaar op een online website. Voor deze website krijgt de opdrachtgever een inlogcode. De gegevens zijn vanaf deze website de downloaden naar een Excel-bestand. Tevens kunnen bij deze dataloggers alarmwaarden worden geïntegreerd (onderschrijft of overschrijft de grondwaterstand), bij bereik, wordt direct een melding verstuurd via een e-mail en/of sms-bericht.

Voor meer informatie over het monitoren van grondwaterstanden kunt u altijd contact met ons opnemen.