Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Grondmechanica

Door de in ruim 115 jaar opgebouwde ervaring en kennis van de ondergrond van met name noord-west Nederland is Tjaden Adviesbureau in staat geotechnische adviezen op maat te leveren. Door de adviseurs van Tjaden Adviesbureau BV worden de resultaten van de sonderingen, boringen – en laboratoriumonderzoek beoordeeld en geïnterpreteerd. Op basis van deze interpretatie worden de adviezen opgesteld. De adviseurs zijn met name gespecialiseerd in het opstellen van:
 
Funderingsadviezen
Afhankelijk van het type bebouwing, de omgeving en de bodemopbouw wordt de optimale fundering gekozen. Samen met de betrokken partijen wordt een compleet funderingsadvies uitgebracht waarbij naar alle technische aspecten wordt gekeken zonder de economische aspecten uit het oog te verliezen. De adviezen worden opgesteld volgens de meest recente normering en de laatste praktijkervaring.
 
De volgende adviezen kunnen worden uitgebracht:
  • Funderingen op staal.
  • Funderingen op palen. Met behulp van programma D-Foundation wordt het trek- en draagvermogen bepaald waarbij tevens naar groepseffecten wordt gekeken. Hierbij kunnen alle verschillende paaltypen worden beschouwd (heien, trillingsarm, grond verwijderend, etc.)  
  • Horizontale paalbelastingen 
Zettingsanalyse 
Bij de aanleg van grondlichamen en ophogingen (bijvoorbeeld ten behoeve van het bouwrijp maken voor woningbouw) kunnen als gevolg van een slappe ondergrond zettingen en instabiliteit optreden. Tjaden kan een zettingsanalyse uitvoeren met behulp van het programma D-Settle. Er wordt bepaald welke uitvoeringsmethodiek leidt tot optimale resultaten. Indien niet aan de restzettingseisen wordt voldaan, wordt gekeken naar zettingsversnellende maatregelen of de toepassing van lichte ophoogmaterialen zoals schuimbeton en EPS.
 
Stabiliteitsanalyses
Bij de aanleg van kunstwerken en bij dijkverbeteringen wordt het bestaande maaiveld opgehoogd. Indien te snel wordt opgehoogd of gebruik gemaakt wordt van een te steil talud kan dit leiden tot instabiliteit van het grondlichaam. Door middel van stabiliteitsberekeningen kan bepaald worden in welke tijdsperiode de ophoogslagen kunnen worden aangebracht. Met behulp van het programma D-Stab wordt bepaald of het gekozen talud voldoet aan de in de normen bepaalde veiligheidsfactoren.
 
Bouwputadviezen
De realisatie van een bouwput, ten behoeve van bijvoorbeeld de aanleg van parkeerkelders of ondergrondse infrastructuur, kan een risicovolle onderneming zijn waarbij de bouwkosten en bouwtijd regelmatig worden overschreden. Het vroegtijdig inschakelen van onze geotechnische adviseurs voor het opstellen van een bouwputadvies en het aanvragen van bemalings- en lozingsvergunningen is dan ook verstandig. Hierdoor kunnen in een oriënterend stadium van het bouwproces reeds de risico’s en de te nemen voorzieningen in beeld worden gebracht. Hierdoor worden vertragingen en budgetoverschrijdingen voorkomen.
 
Met behulp van het programma D-Sheet, ontwerpt Tjaden de grond- (en waterkerende) kerende constructie. Het berekenen van de sterkte, stijfheid en vervormingen van deze constructie wordt uitgevoerd conform de recentste normen en CUR 166.
 
Door de ruime ervaring die Tjaden in zijn lange geschiedenis heeft opgedaan met bouwputten, kunnen wij in samenwerking met de opdrachtgever en constructeur, de optimale bouwput ontwerpen. Hierbij wordt rekening gehouden met de fundering van de nieuwbouw, de uitvoeringsmethodiek en belendingen.