Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Drainage

Verlagen van het grondwaterpeil: Horizontale bronbemaling maakt het mogelijk in zeer korte tijd en tegen lage kosten grondwaterstanden zodanig te verlagen dat het grondwerk voor rioleringen, bouwputten, kabels en leidingen zonder risico's "in den droge" kan worden verricht.

Drainages woningen en souterrains

Verlagen van het grondwaterpeil.
Wateroverlast onder en om de woning kan verholpen worden door het plaatsen van een pompput met daarop aangesloten een drainagebuis. De drainage wordt ingegraven om het woonhuis op een diepte van ±1 m. De drain ligt in een bedje van kiftgrind en het geheel wordt aangevuld met de uitkomende grond. In de pompput naast de woning wordt een klokpomp met vlotter gemonteerd en aangesloten op de riolering. De installatie is een automatisch systeem. Het systeem kan uitgebreid worden met een alarm lamp of met een GSM alarm.

Principe van de horizontale bronbemaling

Het principe van horizontale bronbemaling is eenvoudig. Door middel van een speciaal geconstrueerde drainmachine op rupsen, uitgerust met een arm met een kettinggraver, wordt een sleuf gegraven. In deze sleuf wordt tijdens het graven, direct achter de graafketting via een stalen koker een flexibele kunststof filterbuis (drain) aangebracht. Het begin van de flexibele buis is ongeperforeerd en wordt vanaf het maaiveld ingegraven. Eenmaal op de gewenste diepte gaat de blinde buis over in een filterbuis. Op het begin van de aldus aangebrachte filterbuis, welke horizontaal ligt, wordt een vacuümpomp aangesloten. Het grondwater wordt via de perforaties door middel van de onderdruk in de filterbuis gezogen en vervolgens via de blinde buis door de vacuümpomp opgepompt en (gecontroleerd) afgevoerd.

Technische gegevens

De graafdiepte van onze kettinggraafmachines is maximaal 6m beneden de rupsen. De sleufbreedte bedraagt 30cm. De te verwerken filterbuizen kunnen een maximale diameter hebben van 160mm. Afhankelijk van de bodemomstandigheden en de eisen welke worden gesteld, kan de filterbuis "vooromhuld" zijn met bijvoorbeeld kokosvezels, filterdoek, nylonkous of polipropyleenvezels. Ook is het mogelijk de sleuf geheel of gedeeltelijk te vullen met goed doorlatend materiaal, zoals schelpen, grof zand en of grind.

Voordelen verticale bronbemaling

De voordelen van horizontale bronbemaling ten opzichte van verticale bronbemaling zijn:

  • In gelaagde bodemprofielen is het resultaat veel beter, door het over de gehele lengte van het tracé doorbreken van de aanwezige stoorlagen.
  • Het horizontale systeem kan steeds opnieuw worden gebruikt. De drains blijven in de grond achter. Om deze opnieuw te gebruiken is het aansluiten van een vacuümpomp op de intact gehouden blinde buis voldoende. Op die manier kan de grondwaterstand opnieuw worden verlaagd.
  • Door het ontbreken van bovengrondse obstakels blijft het bouwterrein volledig toegankelijk en worden de bouwwerkzaamheden niet gehinderd door de bronbemalinginstallatie.
  • Het horizontale systeem kan zeer snel worden aangelegd.
  • De af te pompen hoeveelheid water is lager dan bij verticale bronbemaling.
  • De gewenste verlaging van de grondwaterstand kan meestal sneller worden bereikt dan met het verticale systeem.

Geen stagnatie 

Oorspronkelijk werd horizontale bronbemaling gebruikt bij de aanleg van pijpleidingen. De voordelen van het systeem bleken zo groot te zijn dat het nu ook toepassing vindt bij tal van andere werkzaamheden (rioleringen, industrie terreinen, bouwputten, waterzuiveringen enzovoorts). Voordat men met de bouwwerkzaamheden aanvangt voorziet men het bouwterrein van een stelsel van filterbuizen. Met enkele vacuümpompen kan men vervolgens waar nodig binnen korte tijd de gewenste verlaging van de grondwaterstand bereiken.

Het grote voordeel is dat de planning van het grond- en bouwwerk op deze manier onafhankelijk is van de factor bronbemaling, terwijl men het aangebrachte systeem bij eventuele latere reparaties, uitbreidingen enzovoorts, zonder verdere installatiekosten weer opnieuw kan gebruiken. 

Toepassingen drainage

Bij bepaalde bodemprofielen is horizontale bronbemaling het beste ontwateringssysteem. Dit geldt in het bijzonder voor terreinen met een goed doorlatende bovenlaag op een ondoorlatende ondergrond. Deze kunnen met verticale bronbemaling slechts met de grootste moeite worden ontwaterd, terwijl dit bij horizontale bronbemaling geen enkel probleem is. Horizontale bronbemaling verdient hydrologisch gezien de voorkeur boven het verticale systeem. Behalve een snellere werking is het debiet lager dan bij een verticaal systeem. Aangezien minder water aan de omgeving wordt onttrokken, verkleint horizontale bronbemaling de kans op schade aan gewassen en gebouwen. Door het toepassen van horizontale bronbemaling op zettingsgevoelige terreinen zal het terrein zich versneld gaan zetten. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden zand voor de voorbelasting achterwege blijven en zal de periode, benodigd voor de zetting, drastisch worden verkort.